Adatvédelem (GDPR)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének

webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

 

 

A webáruház elérhetőségei:

Levelezési cím: 6500 Baja, Zrínyi Miklós utca 8

Telefonszám: +36-70-235-1899

A cég elektronikus elérhetősége: dombszeli.vadgesztenye@gmail.com

A webáruház domain címe: https://tisztaso.hu/webshop

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Dombszéli Vadgesztenye Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://tisztaso.hu/webshop webáruházból

rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői – Dombszéli Vadgesztenye Kft. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://tisztaso.hu/webshop webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím

tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes

adatnak.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Dombszéli Vadgesztenye Kft.

Levelezési cím: 6500 Baja, Zrínyi Miklós utca 8

Telefonszám: +36702351899

E-mail cím: idombszeli.vadgesztenye@gmail.com

Honlap: https://tisztaso.hu/webshop

 

 

Fogalmak

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

 

A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő – Dombszéli Vadgesztenye Kft. - a megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 

A kezelt adatok köre:

 

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

 

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a

kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

 

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés

jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

 

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám

 

Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

 

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

 

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett

adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág utca 2-6. Telefon: +361 767 8200; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

megnevezése: DPD Hungary Kft.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141; adószáma: 13034283-2-41; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet; e-elérhetősége: dpd@dpd.hu

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: Csomagpiac Kft. 2100 Gödöllő, Németh László u. 1/B; tel.: +36709409442; e-mail: info@csomagpiac.hu; web: www.csomagpiac.hu

 

- Az Adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét, a telefonszámát, és email címét kezelheti.

 

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési

információk

 

Mivel csak két terméke van jelenleg a webáruháznak (tiszta só 25kg zsákos ömlesztett, és tiszta só 25kg kartonos kilós kiszerelésben), ezért nincs értelme hírlevél küldésnek, így nem is küldünk.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

 

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

 

Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. -

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett

adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

 

 

Sütik kezelés

 

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

az Felhasználó által használt IP cím;

a böngésző típusa;

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;

a látogatás időpontja;

a meglátogatott oldalak;

 

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

 

A sütik alkalmazásának célja:

A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Safari

 

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a

számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a Felhasználót, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas.

 

A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak

ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett műveleteket jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

 

Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt –felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

 

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem

lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

 

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt süti;

A bevásárlókosárhoz használt süti;

Biztonsági süti;

 

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy

funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap

jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. Általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének

beazonosítására.

Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése

céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE: 3 in 1 Hosting Bt. -

SZÉKHELYE: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A - ADÓSZÁMA: 22206118-2-13 - E-MAIL CÍME: admin@megacp.com - TELEFONSZÁMA: +36212000040 ;

Az adatok tárolásának fizikai helye:

T-Systems Adatpark Budapest II. (T-Systems területén őrzött, riasztóval, kamerákkal ellátott

gépterem), 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. (Felvételt rögzítő kamerákkal ellátott telephely).

3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a. (Felvételt rögzítő kamerákkal, riasztóval ellátott székhely)